statut PTH

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO HIPIATRYCZNE w brzmieniu angielskim Polish Equine Veterinary Association.

§2

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie niniejszego statutu w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) ze zmianami z dnia 23 lutego 1990 roku (Dz. U. Nr 14. poz. 86).

§3

Towarzystwo jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.

§4

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a udział we władzach jest honorowy.

§5

Siedzibą władz Towarzystwa jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

§6

Towarzystwo może używać pieczęci z napisem w otoku:
POLSKIE TOWARZYSTWO HIPIATRYCZNE. W centrum pieczęci znajduje się godło Towarzystwa, którego znak graficzny ustalił Zarząd. W użyciu może być także pieczęć podłużna z nazwą i adresem Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania

§7

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, jako organizacja pożytku publicznego, zgodnie z art 20 pkt 1-5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Wniosków dnia 29 maja 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną trudną sytuacje życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością organizacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grup podmiotów w sferze określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jako stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz członków stowarzyszenia. Nie prowadzi działalności gospodarczej, chyba że w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową.
Zabrania się zgodnie z art. 20 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w Unii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§8

Celem Polskiego Towarzystwa hipiatrycznego jest:

rozwijanie i upowszechnianie zagadnień związanych z patologią koni.
inspirowanie i poprawianie programów kształcenia i specjalizacji w zakresie patologii koni.
reprezentowanie i wydawanie opinii w zakresie zagadnień dotyczących patologii koni.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, wystaw i kongresów naukowych.
organizowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie patologii koni.
realizowanie współpracy z władzami administracyjnymi, organizacjami samorządu lekarsko- weterynaryjnego, oraz placówkami i towarzystwami naukowymi w zakresie realizacji zadań statutowych.
współpracę z międzynarodowymi organizacjami hipiatrycznymi.
opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu patologii koni podjętych przez inne podmioty.
prowadzenie działalności wydawczej w tym wydawanie periodyku Hipiatria Polska, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
tworzenie bazy materialnej koniecznej do prowadzenia działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ III – Prawa i obowiązki członków Towarzystwa

§10

Członkiem Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec, nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, będący lekarzem weterynarii – specjalistą chorób koni prowadzący praktykę hipiatryczną, jeżeli, na swój pisemny wniosek, zostanie przyjęty do towarzystwa na mocy uchwały Zarządu.
Członkiem Wspierającym Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec oraz polska lub zagraniczna osoba prawna, jeżeli, na swój pisemny wniosek, zostanie przyjęta do Towarzystwa na mocy uchwały Zarządu.

§11

Członek Towarzystwa ma prawa przyznane w ustawie, a w szczególności:

biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa,
przedstawienia opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Towarzystwa,
uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
korzystania z urządzeń i publikacji Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,

Członek Wspierający Towarzystwa ma wszelkie prawa wskazane wyżej, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyboru do władz Towarzystwa.

§12

Członek Towarzystwa oraz Członek Wspierający Towarzystwa ma obowiązek:

uczestniczenia w realizacji zadań i celów Towarzystwa,
stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podejmowanych przez władze Towarzystwa,
brania udziału w zebraniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,
regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
przestrzeganie zasad etyki lekarza i dbanie o dobre imię Towarzystwa.

§13

Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
skreślenie przez Zarząd z listy członków w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 2 lat,
wykluczenie przez Zarząd Towarzystwa po skazaniu prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową utraty praw obywatelskich i honorowych,
śmierć członka,
wykluczenie z Towarzystwa w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w §11, za wyjątkiem obowiązku z pkt. 4.

ROZDZIAŁ IV – Władze Towarzystwa

§14

Władzami Towarzystwa są:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.
Jeśli w okresie trwania kadencji któryś z członków Władz ustąpi lub zaistnieje przypadek określony w § 12 władzom Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§15

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powinien zawiadomić Członków na piśmie co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu na wniosek 2/3 liczby Członków albo na żądanie Komisji Rewizyjnej.

5. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§16

1. Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 2/3 Członków a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy wyborze władz Towarzystwa i wykluczaniu z Towarzystwa obowiązuje głosowanie tajne. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. ustalenie głównych kierunków i programów działania Towarzystwa,

2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,

3.wybór lub odwołanie w tajnym głosowaniu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4. powoływanie na wniosek Zarządu sekcji specjalistycznych lub zespołów problemowych,

5. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Statutowej i finansowej Towarzystwa,

6. udzielenie absolutorium Zarządowi,

7. ustalanie wysokości składek członkowskich,

8. uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

10. rozpatrywanie innych spraw Towarzystwa wniesionych przez Zarząd Główny lub członków Towarzystwa,

11. podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Towarzystwa,

12. ustanawianie i przyznawanie tytułów honorowych Towarzystwa.

§18

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz 3 do 5 członków.

Do reprezentacji Stowarzyszenia wystarczające jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§19

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie ogólną działalnością Towarzystwa zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3. zwoływanie Walnych Zebrań.

4. zatwierdzanie preliminarzy i budżetu Towarzystwa oraz sprawozdań z ich realizacji.

5. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Towarzystwa.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym przy obecności przynajmniej 2/3 składu osobowego.

§20

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pól roku.

§21

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa.

2. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

3. stawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Stawianie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 liczby Członków.

§23

Sąd koleżeński składa się z pięciu członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§24

Sąd koleżeński rozpatruje sprawy w 3 osobowych zespołach orzekających.

§25

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa związanych z działalnością statutową Towarzystwa.

b. Orzekanie o wykluczeniu z Towarzystwa (§ 12 pkt. 5),

2. Sąd Koleżeński winien dążyć do polubownego załatwiania spraw spornych.

3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów. Są doręczane stronom wraz z uzasadnieniem w terminie tygodniowym.

4. Od orzeczenia o wykluczeniu z Towarzystwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Odwołanie należy wnieść na piśmie, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ V – Majątek i fundusze Towarzystwa

§26

Majątek Towarzystwa jest tworzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4 ustawy i powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej.

§27

Do składania oświadczeń i podpisywania w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§28

W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, na podstawie własnej uchwały, likwidacja następuje na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy. Majątek Towarzystwa pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków organizacji o podobnym charakterze działania.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO HIPIATRYCZNE

02-639 Warszawa

ul. Karwińska 19

tel./fax 844-97-47